Redakcja „Ephemerides Marianorum” przyjmuje artykuły naukowe z zakresu historii i duchowości Zgromadzenia Księży Marianów. Poddane są procedurze recenzowania te teksty, które nie były wcześniej nigdzie publikowane, ani też wysłane do innych redakcji w celu opublikowania w tym samym czasie.

„Ephemerides Marianorum” oprócz tekstów w języku polskim publikuje artykuły w językach kongresowych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, a także innych, a szczególnie: litewskim i portugalskim, w podwójnej wersji: papierowej (wersja pierwotna czasopisma) oraz elektronicznej (format PDF) na stronie internetowej czasopisma http://www.emar.maryja.pl.

Elektroniczna wersja wszystkich artykułów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma, stronie internetowej Zgromadzenia Marianów (padrimariani.org) oraz w bazie BAZHUM.

Materiały, które mają zostać opublikowane w danym roku kalendarzowym, należy dostarczyć do redakcji najpóźniej do końca maja. Teksty przesłane później mogą być zamieszczone w następnym roku kalendarzowym.

W przypadku dokonania istotnych korekt merytorycznych redakcja „Ephemerides Marianorum” przesyła tekst do jego autora w celu uzyskania aprobaty i zgody na jego publikację.

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci załącznika w formacie programu Microsoft Word (.doc, .docx) lub Rich Text Format (.rtf).

Do tekstu artykułu należy dołączyć:

  • streszczenie w języku polskim (do 1 tys. znaków),
  • tłumaczenie tytułu i streszczenia na język angielski,
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  • notę biograficzną autora (powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany, pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail),

Objętość artykułu nie może przekraczać 40 tys. znaków, sprawozdania i recenzji — 10 tys. znaków. Po uzgodnieniu z redakcją jest możliwość publikacji tekstów o większej objętości.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych i skracania tekstów, a także zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Redakcja nie wypłaca honorariów.

Na końcu artykułu należy zamieścić ułożoną w porządku alfabetycznym bibliografię załącznikową.

Redakcja wysyła autorowi egzemplarz czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.

Przysłanie przez autora artykułu do Redakcji „Ephemerides Marianorum” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie całego tekstu również w formie elektronicznej na stronie czasopisma i platformach elektronicznych upowszechniających dorobek naukowy.

Przypisy bibliograficzne należy redagować w następujący sposób:

  • książki: T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005.
  • artykuły publikowane w czasopismach: J. Kosmowski, Mariańska misja w Harbinie, „Ephemerides Marianorum” 1(2012) 149-168.
  • artykuły publikowane w pracach zbiorowych: A. Pakuła, Odnowienie Zgromadzenia marianów jako znak Opatrzności Bożej, w: Za Chrystusa i Kościół, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, 125-142.
  • opis bibliograficzny stron internetowych  musi zawierać dokładne dane przywoływanego tekstu, np. inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, protokół dostępu (dokładny adres strony www (hiperłącza należy zlikwidować)) oraz datę dostępu.

 

Oświadczenie autora artykułu   przycisk POBIERZ   

 

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/

 

Konto bankowe

Bank Pocztowy S.A. o/Konin 
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001